ประมวลภาพทรงผนวช

ลำดับที่ 2

พระอาสน์ที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ตำหนักเพชร
The seat under the five-tier Parasol of the late Most Reverend the Lord Patriarch Krom Phraya Vachirayarn Varoroj at Tamnak Phej.
พระตำหนักปั้นหย่า ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวช
Phra Tamnak Panyah, in which the late King Mongkut resided during His priesthood.

 

ทรงตรวจพระตำหนักปั้นหย่า ที่จะทรงประทับเมื่อทรงผนวช โดยเจ้าคุณพรหมมุนีนำเสด็จ
H.M. the King is inspecting Phra Tamnak Panyah with the Right Reverend chao Kun Prommuni.
(กลาง) โต๊ะหมู่บูชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ขวา) โต๊ะทรงพระอักษร
(Middle) The altar used by King Mongkut
(Right) His desk

 

พระแท่นที่บรรทม ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพระตำหนักปั้นหย่า
The Royal bedtead of King Mngkut in Phrm TamnakPanyah
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จกลับท่ามกลาง ประชาชน ที่ไปเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาท
H.M. the King amongst his people on his return to his Royal Palace.

 

สมเด็จพระสังฆราช กรมพระวชิรญาณวงศ์ เสด็จไปทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในการทรงผนวช พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว.
The Most Reverend the Lord Patriarch, on the way to the ordination ceremony.
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงผนวช
To Phra Sri Rattanasasdaram (Emerald Buddha) Monastery where the ordination ceremony to be performed


ประมวลภาพทั้งหมด
เลือกชมภาพ
   |  ลำดับที่ 1 |  ลำดับที่ 2  |  ลำดับที่ 3  |  ลำดับที่ 4  |  ลำดับที่ 5  |
ลำดับที่ 6  |  ลำดับที่ 7  |  ลำดับที่ 8  |  ลำดับที่ 9  |  ลำดับที่ 10  |  ภาพสไลด์

National Science and Technology Development Agency Ministry of Science,
Technology and Environment Northern Network
239 Huaykaew Rd.,T.Sutep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand
Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

Email : webmaster@nn.nstda.or.th